Stichting Vrienden van PSYTREC neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast leggen wij u uit welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dit Privacy Statement aandachtig door. Heeft u vragen? Neem dan contact op met info@vriendenvanpsytrec.nl.

Wie of wat is Vrienden van PSYTREC?

Stichting Vrienden van PSYTREC is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Stichting Vrienden van PSYTREC jouw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Vrienden van PSYTREC uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Stichting Vrienden van PSYTREC voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Vrienden van PSYTREC worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Beheer van bestellingen
Gegevens:
NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Facturatie van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
CRM
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, post/factuuradres
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Geen
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Vrienden van PSYTREC heeft uw gegevens in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft of omdat Stichting Vrienden van PSYTREC uw gegevens van een andere partij heeft verkregen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U mag uw eigen (persoons)gegevens altijd inzien. Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Stichting Vrienden van PSYTREC over u heeft vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen. U kunt verzoeken dat Stichting Vrienden van PSYTREC je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, of verwijdert.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting Vrienden van PSYTREC te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stichting Vrienden van PSYTREC of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Stichting Vrienden van PSYTREC te verkrijgen. Stichting Vrienden van PSYTREC zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming nodig heeft, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting Vrienden van PSYTREC u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vrienden van PSYTREC

Stuur uw verzoek naar info@vriendenvanpsytrec.nl. Stichting Vrienden van PSYTREC willigt uw verzoek zo snel mogelijk in en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Stichting Vrienden van PSYTREC een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting Vrienden van PSYTREC uw verzoek afwijst, wordt in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en NEI. Het kan zijn dat Stichting Vrienden van PSYTREC verplicht is uw gegevens, op grond van een wettelijke verplichting, te verstrekken aan een derde partij.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stichting Vrienden van PSYTREC ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van websites worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De website van Stichting Vrienden van PSYTREC maakt geen gebruik van cookies.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stichting Vrienden van PSYTREC uw gegevens gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@vriendenvanpsytrec.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Stichting Vrienden van PSYTREC uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen. Daarnaast staat het u vrij om contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.